MẪU ỨNG TUYỂN

1. Tải mẫu khai thông tin ứng tuyển tại Nhân Ái Corp:

1. Tải mẫu khai thông tin ứng tuyển tại Nhân Ái Corp:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái