Gia tăng giá trị đầu tư, phát triển mạnh mẽ, bền vững