Môi trường năng động, sáng tạo, nhân văn, có cơ hội phát triển cao